Garantie & Defecten

Garantie op producten

Als reseller heeft u recht op een deugdelijk product, dat u binnen de gestelde garantietermijn normaal moet kunnen gebruiken. PhilPhone verleent garantie op alle producten, waarbij de garantietermijnen uiteenlopen. Indien het geleverde product defect raakt binnen de garantieperiode, kunt u een beroep doen op de garantie. PhilPhone zal bij een – na inspectie geconstateerd – defect uw product repareren of vervangen door een nieuw of andere product.

Heeft u binnen de gestelde garantietermijn een probleem met een product van PhilPhone? Neem dan contact op met onze klantenservice, tel. 0032 50 66 66 66 of info@philphone.be. Wij zullen dan zorgen voor een adequate, snelle en correcte afhandeling van uw probleem.

Op de garantiebepaling gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

Uitzonderingen en beperkingen

 1. De garantie is niet van toepassing indien de mankementen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan PhilPhone zijn gewijzigd of worden onderhouden.
 2. Defecten veroorzaakt door software- of configuratieproblemen vallen niet onder garantie.
 3. Indien de koper een product naar PhilPhone op wil sturen, verzoekt PhilPhone de koper hiervan eerst telefonisch (0032 50 66 66 66) of via e-mail (info@philphone.be) melding te doen. Pakketten zonder vermelding van klantgegevens en/of factuurnummer worden niet geaccepteerd. Pas op! Een garantiegeval wordt anders behandeld dan een RMA. Een RMA zending verloopt geheel via de website.
 4. De klant is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar PhilPhone. Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van PhilPhone.
 5. Reparatie of vervanging van het product leidt niet tot hernieuwing of verlenging van de garantieperiode.
 6. De garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar bij wederverkoop.
 7. Vermindering van de accucapaciteit door continu gebruik wordt niet gedekt door de garantie. Een batterij die na 12 maanden 75% van haar oorspronkelijke capaciteit bevat, wordt beschouwd als normaal en kan daarmee niet onder garantie worden vervangen.
 8. Garantie geldt niet wanneer het product onjuist is geïnstalleerd, verwaarloosd, te lang of incorrect opgeladen, onderhevig is geweest aan een niet door PhilPhone geautoriseerde reparatie of modificatie, gebruikt is in een apparaat waarvoor het niet is bedoeld of bij enige andere vorm van incorrect gebruik.
 9. PhilPhone aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid ten aanzien van vervolgschade, inclusief persoonlijk letsel, verlies van inkomsten, interessen, verloren data of enige andere incidentele of indirecte schaden, veroorzaakt door onoordeelkundige installatie of gebruik van haar producten of door installatie of gebruik van apparatuur die is veranderd, beschadigd of op verkeerde wijze is gebruikt.
 10. PhilPhone biedt een levenslange productgarantie op de merkspecifieke Yanec laptop adapters. Deze garantie geldt voor de levensduur van het product.

Kabelbreuk

Voor kabelbreuk gelden bijzondere garantiebepalingen.

 • In geval van originele merkkabels/adapters en compatible kabels/adapters wordt in geen enkel geval garantie verleend op kabelbreuk.
 • Alleen indien u een Yanec kabel/adapter bezit, kunt u bij een kabelbreuk die aantoonbaar niet van buitenaf is ontstaan en dus alleen inwendig is een beroep doen op garantie. Zichtbare schade aan uw kabel valt bij Yanec evenmin onder garantie.
})